ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Technical Support

We are available 24/7/365 to serve your technical support needs. Please help us, help you by providing all errors and step-by-step instructions to reproduce the errors along with any passwords we may need. This will allow us to resolve your issue as quickly as possible.

 Sales

We are available Monday - Friday 8 am to 7 pm CST to serve you. All sales, pre-sales, license and ssl request should be placed within this queue for the fastest processing.

 Billing

Billing questions or issues. Available Monday - Thursday 9 am to 3 pm CST. All billing, payment, refunds, and credit questions should be placed in this queue for timely processing.

 Development

Software Development and website design