VPS & Cloud Servers - NYC

Managed Cloud VPS Standard

CLOUD VPS / 2 CPU Cores / 40GB SSD Disk / 4 GB ECC RAM / 10 TB BW

Managed Cloud VPS Pro

CLOUD VPS/ 4 CPU Cores / 100GB SSD Disk / 6 GB ECC RAM / 15 TB Bandwidth

Managed Cloud VPS Advanced

CLOUD VPS/ 6 CPU Cores

160GB SSD Disk

8 GB ECC RAM

20 TB Bandwidth

Managed Cloud VPS Enterprise

CLOUD VPS/ 8 CPU Cores

240GB SSD Disk

12 GB ECC RAM

20 TB Bandwidth

DatingFramework

2 CPU Cores / 40GB Disk / 2 GB RAM / 5TB BW / 1VE / 1 IP

Primefusion

2 CPU Cores / 40GB Disk / 2 GB RAM / 10TB BW / 1VE / 1 IP

Self-Managed Cloud 512MB - NYC

Cloud Server/ 1 CPU Core / 20GB SSD Disk / 512 MB RAM / 1 TB Bandwidth

Self-Managed Cloud 1GB - NYC

Cloud Server/ 1 CPU Core / 30GB SSD Disk / 1 GB RAM / 3TB Bandwidth

Self-Managed Cloud 2GB - NYC

Cloud Server/ 2 CPU Cores / 40GB SSD Disk / 2 GB RAM / 5TB Bandwidth

Self-Managed Cloud 4GB - NYC

Cloud Server/ 3 CPU Cores / 80GB SSD Disk / 4 GB RAM / 5 TB Bandwidth

Self-Managed Cloud 8GB - NYC

Cloud Server/ 4 CPU Cores / 120GB SSD Disk / 8 GB RAM / 10 TB Bandwidth

Self-Managed Cloud 16GB - NYC

Cloud Server/ 6 CPU Cores / 240GB SSD Disk / 16 GB RAM / 15 TB Bandwidth

Self-Managed Cloud 32GB - NYC

Cloud Server/ 8 CPU Cores / 320GB SSD Disk / 32 GB RAM / 20 TB Bandwidth

Self-managed SSD CLOUD 34GB

Cloud Server/ 12 CPU Cores / 420GB SSD Disk / 36 GB RAM / 20 TB Bandwidth